آزمون های روانشناختی

تست های روانشناسی ، اساسا به دو گروه شناختی و غیر شناختی تقسیم می شوند. تفاوت تست های شناختی و غیر شناختی در این است که در تست های شناختی جواب صحیح و غلط وجود ندارد و صرفا توصیفی از آزماینده برای ما ترسیم می نماید بدین معنا که می توانیم با بررسی تست های شناختی مثلا به شخصیت آزمایش شونده پی ببریم. کلیه تست های شخصیت جز تست های شناختی محسوب می شوند. به همین دلیل پاسخ صحیح و غلط در این تست ها معنا ندارد مثلا این که آیا شما ترجیح می دهید در تعطیلات منزل بمانید یا به تفریح بروید پاسخ هیچ یک نه صحیح و نه غلط می باشد بلکه به وسیله این تست می توانیم شناختی نسبت به آزماینده بدست آوریم. تست های غیر شناختی به تست های گفته می شود که پاسخ صحیح و غلط دارد مانند تست هوش که نسبت به پاسخ آزماینده می توانیم اعلام نماییم که چند درصد از پاسخ ها صحیح و چند درصد غلط می باشد. 

فهرست